Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Marlene Louise Buch Andersen

Marlene Louise Buch Andersen

Postdoc

Aktuel forskning

I dansk ret tegner der sig i dag et komplekst billede af den retlige regulering af de forskelligartede virkemidler og indsatser, som tager sigte på at forebygge psykiske lidelser på det danske arbejdsmarked.

Offentligretlig har vi arbejdsmiljøloven, som blandt andet i § 1 nr. 1 foreskriver, at formålet med loven er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Manglende overholdelse af lovens bestemmelser, kan medføre bødestraf eller i helt særlige tilfælde fængselsstraf.[1] 

Privatretligt har vi den almindelige erstatningsret og de alment anerkendte erstatningsretlige principper om skade/tab, ansvarsgrundlag, kausalitet og adækvans. Et grundlæggende formål med de erstatningsretlige regler er netop forebyggelse gennem reglernes præventive effekt. Arbejdsskadesikringsloven sikrer ganske vist den skadelidte arbejdstager økonomisk i flere henseender, men efterlader samtidig de almindelige erstatningsregler et betydeligt spillerum som præventiv mekanisme i relation til væsentlige erstatningsposter og typer af krav, som falder uden for arbejdsskadesikringsloven. Afgørende bliver det således at få analyseret, hvilke standarder og elementer som indgår i den erstatningsretlige vurdering af virksomhedernes ansvar for medarbejdernes psykiske sundhed.

Målet med afhandlingen er, gennem en retsdogmatisk analyse, at få identificeret de retlige virkemidler og indsatser inden for arbejdsmiljøretten og erstatningsretten, som er tænkt som forebyggende elementer i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Endvidere er sigtet med afhandlingen, ud fra retsøkonomisk teori, at vurdere, hvorledes de enkelte retlige forebyggelseselementer påvirker parternes (arbejdsgiveren og arbejdstagerens) adfærd for dermed at kunne foretage en analyse af virkemidlernes reelle evne som forebyggelsesinstrumenter.


[1] Jfr. arbejdsmiljølovens kapitel 15.

ID: 67554130